Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Pod Lipou
Čj.4

1/ Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí novelou č.272/2021Sb.vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, novelou č.165/2021Sb.vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech a jejich úhradě, hygienickými předpisy podle vyhlášky 137/2004Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky MŠ.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. ŠJ neposkytuje dietní stravování.

2/ Provoz ŠJ MŠ
Provozní doba školní kuchyně-od 6,15 – 15,00 hodin
vedoucí ŠJ + 2. kuchařka- p. Chmatilová
1. kuchařka- p. Šubrtová

Výdej přesnídávky: obě třídy-od 8.45 hod.
Výdej obědů: 1. třída-od 11.20 hod.
2. třída-od 11.50 hod.
Výdej odpolední svačiny: obě třídy od l4 hodin.
Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá, doplňování nápojů do tříd během celého dne.

3/ Výše stravného: 3-6leté 6-7leté*
děti MŠ – přesnídávka 8+2,- Kč 9+2,- Kč
oběd 18,- Kč 20,- Kč
odpol. svačina 8+2,- Kč 8+2,- Kč
celkem 38,- Kč 41,- Kč

              * platí již od září pro děti, které dovrší 7 let během školního roku
                dospělí 35,- Kč

4/ Placení stravného
Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy 14. následujícího měsíce v její kanceláři od 6,15 do 16,15 hodin, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ v hotovosti nebo bankovním převodem na účet MŠ č. 1163808359/0800, jako variabilní symbol uvádějte měsíc a rok /např. 12023/ uskutečněné platby, doplňte jméno dítěte. Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítěti po předchozím upozornění ukončena docházka do MŠ, dle Školského zákona č.561/2004 Sb.
Na začátku září rodiče zaplatí zálohovou platbu, ostatní měsíce platí zpětně za odebranou stravu. K vyrovnání zálohové platby dochází při ukončení docházky do MŠ.

5/ Přihlášky ke stravování dítěte vyplní zákonný zástupce a odevzdá vedoucí ŠJ.

6/ Odhlásit mohou rodiče stravu do 10.hodiny předešlého dne pouze přes aplikaci Twigsee /vyjímečně telefonicky na čísle 493623047 nebo formou SMS na číslo 731122553/. V případě, že se v aplikaci objeví pozdní omluvenka a dítě není přítomno v MŠ první den, můžete si oběd odebrat v době 11,00-11,20 hod. Další dny není nárok na dotované stravné. Neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy. Odhlašujte stravu včas, pokud dítě nahlásíte, je nutné, aby ten den do MŠ opravdu přišlo.

Rodiče mohou dětem odhlásit jednotlivá jídla – nutno zadat do aplokace Twigsee den předem opět do 10,00 hod.
Neodhlášenou svačinu si můžete vyzvednout v době výdeje – ve 14,00 hodin.

7/ Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen u vchodu do mateřské školy a na webových stránkách školy – www.ms-podlipou.cz

8/ Dotazy, změny a připomínky lze řešit ihned s p. vedoucí školní jídelny, případně s p. ředitelkou MŠ /telefon MŠ-493623047, e-mail – mspodlipou@horice.org/

9/ Na chování dětí v jídelně dohlížejí pedagogové, starší děti se obsluhují samy, mladším dětem pomáháme. O úklid jídelny pečuje školnice.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 16.1.2023

Hořice 16.1.2023

Podpis ředitelky MŠ……………………….. podpis vedoucí ŠJ……………………………..