Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice
Vnitřní řád školní jídelny MŠ Pod Lipou
Čj.4
1/ Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí novelou č.272/2021Sb.vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
novelou č.165/2021Sb.vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech a jejich úhradě, hygienickými
předpisy podle vyhlášky 137/2004Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky MŠ.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin. ŠJ neposkytuje dietní stravování.
2/ Provoz ŠJ MŠ
Provozní doba školní kuchyně-od 6,15 – 15,00 hodin
vedoucí ŠJ + 2. kuchařka- p. Chmatilová
1. kuchařka- p. Šubrtová

Výdej přesnídávky: obě třídy-od 8.45 hod.
Výdej obědů
1. třída-od 11.20 hod.
2. třída-od 11.50 hod.
Výdej odpolední svačiny: obě třídy od l4 hodin.
Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá, doplňování nápojů do tříd během
celého dne.

3/ Výše stravného:
3-6leté 6-7leté*
děti MŠ – 10+2,- Kč 11+2,- Kč – přesnídávka
23,- Kč 24,- Kč – oběd
9+2,- Kč 10+2,- Kč – odpolední svačina
celkem 46,- Kč 49,- Kč

*platí již od září pro děti, které dovrší 7 let během školního roku
dospělí 39,- Kč
4/ Placení stravného
Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy 14. následujícího měsíce v její kanceláři od
6,15 do 16,15 hodin, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ v hotovosti nebo
bankovním převodem na účet MŠ č. 1163808359/0800, jako variabilní symbol uvádějte
měsíc a rok /např. 12023/ uskutečněné platby, doplňte jméno dítěte. Pokud dojde
k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítěti po předchozím upozornění ukončena
docházka do MŠ, dle Školského zákona č.561/2004 Sb.
Na začátku září rodiče zaplatí zálohovou platbu, ostatní měsíce platí zpětně za odebranou
stravu. K vyrovnání zálohové platby dochází při ukončení docházky do MŠ.
5/ Přihlášky ke stravování dítěte vyplní zákonný zástupce a odevzdá vedoucí ŠJ.
6/ Odhlásit stravu mohou rodiče do l0.hodiny předešlého dne/pouze přes aplikaci Twigsee,
/výjimečně telefonicky na čísle 493623047 nebo formou SMS na číslo 731122553/.
V pondělí lze odhlásit stravu do 7,00 hodin.
V případě, že se v aplikaci objeví pozdní omluvenka a dítě není přítomno v MŠ první den,
můžete si oběd odebrat v době od 11,00-11,20 hod.
Další dny není nárok na dotované stravné. Neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Dítě
v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy. Odhlašujte
stravu včas, pokud dítě nahlásíte, je nutné, aby ten den do MŠ opravdu přišlo.
Rodiče mohou dětem odhlásit jednotlivá jídla – nutno zadat do aplikace Twiegsee den
předem opět do 10,00 hod./kromě pondělí/.
Neodhlášenou svačinu si můžete vyzvednout v době výdeje – ve 14,00 hodin.
7/ Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen u vchodu do mateřské školy a na webových
stránkách školy www.ms-podlipou.cz.
8/ Dotazy, změny a připomínky lze řešit ihned s p. vedoucí školní jídelny, případně s p.
ředitelkou MŠ /telefon MŠ-493623047, 731122553, e-mail – mspodlipou@horice.org/

9/ Na chování dětí v jídelně dohlížejí pedagogové, starší děti se obsluhují samy, mladším
dětem pomáháme. O úklid jídelny pečuje školnice.
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 2. 2023
Hořice 1. 2. 2023
Podpis ředitelky MŠ: Kočová Podpis vedoucí ŠJ: Chmatilová