Školní řád

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice
ŠKOLNÍ ŘÁD
Vydán dle §30 zákona č. 561/2004 Sb.

Čj. 2
​ 1. Organizace provozu mateřské školy

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte, orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňujícímu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem s podpůrnými opatřeními.

Přijímací řízení


Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě s obcí v období od 2. -16. května, veřejnost je informována prostřednictvím plakátů, internetu. Dítě do mateřské školy přijímá na žádost rodičů ředitelka mateřské školy, o přijetí rozhoduje na základě stanovených kritérií, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, stáhnout na webových stránkách školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 30 dnů rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ dítěte do MŠ.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – výjimku mají děti s povinnou předškolní docházkou. Do mateřské školy mohou být přijaty děti s podpůrnými opatřeními. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informativní schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Do třídy MŠ se přijímá 24 dětí, zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, počet lze zvýšit, pokud je udělena výjimka v počtu dětí po projednání se zřizovatelem s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám.
Ředitelka může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

• dítě bez omluvy nejméně jeden měsíc do MŠ nedochází
• zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
• na základě doporučení pediatra nebo PP poradny
• zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu

Povinnost předškolního vzdělávání
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné /účinnost od 1.1.2017/
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání /§34 odst. 2/v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Pokud zvolí zákonný zástupce jinou, než spádovou mateřskou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu od 8,00 – 12,00 hodin. Povinnost vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin v souladu s organizací školního roku ZŠ.

Podmínky pro uvolňování dětí a omlouvání z neúčasti na vzdělávání – ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen ohlásit důvod nepřítomnosti dítěte hned druhý den neúčasti na vzdělávání a to telefonicky nebo osobně učitelce MŠ. Nepřítomnost delší než 3 dny zdůvodní do omluvného listu dítěte.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
-individuální vzdělávání – uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky do MŠ – dítě je vzděláváno doma, do MŠ se dostaví v posledním týdnu v listopadu /popřípadě v náhradním termínu po domluvě s ředitelkou školy/ na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v oblastech, ve kterém má být dítě vzděláváno dle RVP PV. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. §34b odst. 4

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální/§47 a 48a
 • vzdělávání v zahraniční MŠ na území České republiky
  Zákonný zástupce, který zvolí jiný způsob vzdělávání,je povinen tuto skutečnost řediteli spádové MŠ oznámit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,kdy povinnost předškolního vzdělávání začíná.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,že jako zákonný zástupce /§182a/

 • nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a odst.2
 • zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte
  Za přestupek podle odstavce 1 písm. a/ lze uložit pokutu až do 5000 Kč.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte /§21 školského zákona/.
Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně metod a forem práce a projedná je s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně /po vyhodnocení plánu pedagogické podpory/, doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení /§16 odst. 4 a 5 školského zákona a §2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb./

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. Až 5. Stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy určí učitele, odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením, v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami /vyhláška č. 27/2016 Sb./
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. Až 5. Stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání souhlasu zákonného zástupce.
Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně lze, je-li z doporučení ŠPZ zřejmé, že podpůrná opatření již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná /§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12, a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb./

Vzdělávání dětí nadaných
Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Platby v mateřské škole
Podle zákona č. 561/2004 Sb., §123 a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 400,- Kč měsíčně.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi/§4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb/, zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. V době uzavření MŠ o prázdninách mají rodiče možnost umístit své dítě v jiné hořické MŠ.

Školní stravování dětí
Výše stravného je uvedena ve Vnitřním řádu školní jídelny MŠ.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy na začátku měsíce od 6,30 do 16 hodin nebo bezhotovostně na účet školy /viz. Vnitřní řád ŠJ/. Přijaté dítě má pravidelně docházet do MŠ. Rodiče oznámí předem nepřítomnost dítěte nebo ho neprodleně omluví. Neodhlášený oběd si mohou rodiče do 11,30 hod. v přinesených nádobách odebrat /avšak pouze první den nepřítomnosti dítěte/.
Pokud je dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy.
Dítě lze odhlásit telefonicky nebo písemně do sešitu v přízemí školy den předem, v pondělí do sedmé hodiny.

Evidence dítěte
Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce vyplněný list Školní matrika.
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Provoz mateřské školy
Zřizovatelem školy je Mě Ú Hořice. MŠ je otevřena pondělí až pátek od 6,15 do 16,15 hodin. Naše MŠ má dvě třídy- zpravidla pro děti 3-4leté a 5-7leté. Děti jsou rozdělovány do tříd podle věku, na přání rodičů mohou být sourozenci spolu ve třídě mladších dětí. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do osmé hodiny, mimořádnou dobu příchodu nebo odchodu lze domluvit s učitelkou té třídy.

Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká, při příchodu zvoňte na svoji třídu. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ /teplota, zvracení, bolesti břicha/ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě /v případě akutního onemocnění je dítě odděleno od ostatních dětí/. Nepřítomnost dítěte delší než 14 dní jsou rodiče povinni omluvit. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy /týká se dětí, které nemají povinnou školní docházku/.V MŠ jsou využívány k prevenci šíření infekčních onemocnění čistička a zvlhčovač vzduchu. Rodiče jsou povinni přivést dítě pouze zcela zdravé bez známek jakéhokoliv infekčního nebo parazitárního onemocnění. Na alergické příznaky onemocnění je nutné předložit potvrzení lékaře specialisty. Léky se v MŠ nepodávají.
Pokud rodiče nevyzvednou své dítě do 16,15 hodin, učitelka počká s dítětem v MŠ, telefonicky kontaktuje zákonné zástupce, po 1 hodině volá policii.
Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na šest týdnů. Omezení provozu MŠ oznámí ředitelka školy dva měsíce předem. Po domluvě s ředitelkou si rodiče zabezpečí pobyt dětí v jiné MŠ.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Veselá zahrádka“ /veřejně k nahlédnutí/. Každá třída má svůj denní řád, který je flexibilní a může reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Do 7,00 hod. se děti scházejí ve třídě Sluníček a tamtéž se od 15,30 hod. rozcházejí, v případě nižšího počtu dětí mohou být třídy spojeny /období školních prázdnin, vysoká nemocnost/. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v budově
školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
Ve všech prostorách MŠ i školní zahrady je zákaz kouření, používání elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů /zákon č.65/2017 Sb./

Režim dne: 1. TŘÍDA SLUNÍČKA

6,15 – 8,45 – spontánní i řízené činnosti, ve kterých si hrajeme, kreslíme, zpíváme, tvoříme, vypravujeme si, cvičíme,
8,45 – 9,10 – hygiena, svačina
9,10 –11,30 – didakticky cílené činnosti, tvořivé aktivity, hry na zahradě, na vycházce, kde pozorujeme a vnímáme okolí, sportujeme
11,30 –13,45 – obědváme,pak si poslechneme pohádku, odpočíváme
14,00 –16,15 – svačíme a dříve než se rozejdeme, tak si ještě pohrajeme /ve třídě i na zahradě/

Režim dne: 2. TŘÍDA VČELIČKY

7,00 – 8,45 – spontánní i řízené činnosti, ve kterých si hrajeme, kreslíme, zpíváme, tančíme,
vypravujeme si, cvičíme
8,45 – 9,15 – hygiena, svačina
9,15 – 12,00 – didakticky cílené činnosti, seznamujeme se a tvoříme z různých materiálů, učíme se
hrou, pracujeme a hrajeme si na zahradě nebo na vycházce, pozorujeme okolní svět,
vnímáme přírodu všemi smysly, sportujeme
12,00 –13,45- obědváme, čistíme si zuby, poslechneme si pohádku, odpočíváme, hrajeme si slovní
hry, klidové činnosti
14,00- 15,30- svačíme, pokračujeme v tvořivých činnostech v centrech aktivit nebo na zahradě
do 16,15 – si hrajeme ve třídě Sluníček s mladšími kamarády

Při všech činnostech vedeme děti k získávání klíčových kompetencí dle ŠVP PV

Pobyt venku
Za příznivého počasí tráví děti venku až 2 hodiny v dopoledním bloku i odpoledne. Důvodem
vynechání pobytu venku je silný déšť, vítr, inverze, teplota pod -10°C nebo naopak vysoké teploty v letních měsících. Je nutné, aby děti byly zabezpečeny vhodným oblečením!

​ 2. Bezpečnost dětí

§5 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005
Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka MŠ převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby,kdy je učitelka MŠ předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech /sportovní nebo činnosti náročné na bezpečnost/ určí ředitel MŠ k zajištění bezpečnosti dalšího pedag. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost MŠ.
Při zajišťování výletů pro děti, určí ředitel MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením,jejich bezpečnost a ochrana.

​ Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních -§ 29 Školský zákon
(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. V případě úrazu je dítěti neprodleně poskytnuta první pomoc a zákonný zástupce je ihned informován o situaci.
Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí, jakož i dodržování pokynů dětmi .Lékárničky jsou k dispozici v každém
patře budovy .
Škola se řídí směrnicí k BOZP č.21

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
V MŠ je věnována pozornost prevenci sociálně patologických jevů,cíle jsou podrobněji rozepsány ve výchovně vzdělávacím programu školy,škola má plán prevence těchto jevů.

 • prvky šikany se mohou projevovat již v MŠ, paní učitelky volí vhodný způsob nápravy /rozhovory,
  řešení situace, navození situace-vcítit se do pocitů druhého/
  *děti jsou pedagog. pracovníky v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a
  před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí informovány a vedeny k prosociálnímu chování
  ve výchovně vzdělávací činnosti během celého dne
  *v rámci vzdělávacího programu školy jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a
  schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
  závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického
  hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim
  vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu,

3. Zacházení s majetkem

Paní učitelky vedou děti k šetrnému zacházení s hračkami, majetkem školy. V případě poškození, rozbití tuto záležitost projednají s rodiči, společně vyřeší způsob náhrady / oprava poškozené věci /. Po vyzvednutí dítěte z MŠ jsou rodiče povinni zajistit dohled a šetrné zacházení s majetkem – zejména v prostorách šatny a zahrady MŠ. Nebezpečné hračky a předměty do MŠ nepatří,za nezajištěné jízdní prostředky v prostoru zahrady nesou odpovědnost zákonní zástupci.
Za hračky a předměty přinesené z domova MŠ nenese žádnou zodpovědnost.

4. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,pravidla vzájemných vztahů
Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Práva zákonných zástupců:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve Školním řádu MŠ

Povinnosti zákonných zástupců:

 • předávat do MŠ dítě zdravé, bez příznaků infekční nemoci
 • předávat dítě pedagogickým pracovnicím osobně ve třídě MŠ
 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby/dle písemného pověření/ si děti vyzvedávají ve
  třídě nebo zahradě MŠ ve stanovené době
 • zajistit, aby dítě chodilo do MŠ čisté,upravené
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích a jiných závažných
  skutečnostech,které mají vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje,které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte,změny
  v těchto údajích /pro vedení školní matriky dle §28 odst.2a3 Šk. Zákona č. 501/2004 Sb.
  změna bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, změna jména, zdravotní stav /
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • dodržovat zákaz kouření v celém areálu MŠ
 • nedávat dětem do MŠ cenné věci
 • nevodit do areálu školy zvířata, která nejsou očkovaná; při pobytu zvířete v MŠ předem dohodnout
  pravidla s ředitelkou

Právo dítěte:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské
  pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky / právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být
  s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i
  projevovat lásku/
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje /právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně,
  právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo
  rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí/.
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život /právo ovlivňovat rozhodnutí,
  co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít
  svým vlastním způsobem/.
  /vybráno z Úmluvy o právech dítěte/

  Povinnosti dítěte:
 • respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená,
 • respektovat učitelku,
 • pěstovat vlídné a laskavé vztahy mezi dětmi i dospělými,
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
 • dodržovat osobní hygienu,
 • oznámit učitelce jakékoliv přání, potřebu,
 • oznámit učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy:

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění práv dítěte, má právo na zdvořilé chování ze strany
  rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci,
 • pedagog rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy
 • pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a
  vhodným způsobem, zachovat důvěrnost informací,
 • podávat léky v MŠ nelze – v případě nutnosti /ohrožení života/ je možné pouze na základě vlastní
  písemné žádosti rodičů potvrzené lékařem.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými zákonnými zástupci a jejich dětmi

 • dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim školy
 • řídí se Školním řádem
 • dodržují pravidla slušnosti o vzájemné ohleduplnosti
 • otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny
 • při styku s MŠ nenarušovat závažným způsobem provoz MŠ a školní řád; jejich porušování může
  být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) školského
  zákona

  5 .Informace o průběhu vzdělávání
 • zákonní zástupci jsou informováni o vzdělávání dětí po přijetí do MŠ na informativní schůzce,
  při předávání dítěte, v průběhu roku při společných akcích rodičů a MŠ
 • informace o vzdělávání jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu, který je volně
  přístupný v hale MŠ
 • při plnění základních cílů vzdělávání MŠ postupuje v souladu s právními předpisy Školského
  zákona a Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 • každé dítě má uloženo své portfolio (složku), kam jsou průběžně písemně zaznamenávány
  vzdělávací a vývojové pokroky dítěte, u všech dětí se zaměřujeme na plnění očekávaných výstupů,
  směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí a funkčním gramotnostem
 • záznamy o dětech jsou důvěrným materiálem, který slouží pedagogům k další práci, ale i jako
  podklad pro konzultaci s rodiči a jejich informovanost

​ 6. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve škole § 184a
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle ŠVP PV, jde o vzdělávání dětí na dálku
 • distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z
  důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí ve třídě, ve které je plněno
  povinné předškolní vzdělávání
 • distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli běžnému onemocnění nebo
  pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.
 • distanční vzdělávání je určeno pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič je povinen jej
  omluvit
 • omlouvat dítě lze na e-mailu školy nebo telefonicky na mobilním telefonu 728166757
 • po znovuotevření školy rodič omluvenku zapíše do omluvného listu dítěte.
  Způsob poskytování distančního vzdělávání
 • dle zákona „způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám
  dítěte
 • týdenní vzdělávací cíle a tematicky zaměřené bloky s nabídkou činností, které posilují a rozvíjejí
  kompetence dítěte dle TVP budou dostupné na webu školy – www.ms-podlipou.cz
 • pedagogové mohou s rodiči komunikovat prostřednictvím e-mailu školy –
  mspodlipou@horice.org, vzájemně si zasílat informace o výsledcích vzdělávání, fotografie či
  zpracované pracovní listy a vypracovaná zadání úkolů.
 • zákonní zástupci si mohou pracovní listy vyzvednout osobně v určené dny /informace na
  webových stránkách/ a zároveň odevzdat vypracovaná zadání
  Vzdělávání mladších dětí
 • mladší děti 3-5 let/ se mohou distančního vzdělávání také účastnit, ale bude to bráno jako
  nadstandartní činnost a vstřícný krok naší mateřské školy, plnění úkolů a vypracovávání
  pracovních listů od mladších dětí nelze vymáhat
  Pedagogové v době karantény a distančního vzdělávání
 • pokud skončí v karanténě pedagogický sbor a mateřská škola se uzavře /děti v karanténě nejsou a
  do MŠ by mohly chodit/, nejsou splněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání, toto se tedy
  nerealizuje.
 • pedagogové mohou zasílat výukové materiály dětem, je to ale zcela na jejich rozhodnutí,
  nemohou však jejich plnění „vymáhat“
 • pokud bude pedagogovi nařízena karanténa, může pracovat z domu /“homeoffice”/, pokud se tak
  domluví se svým zaměstnavatelem – v této situaci dostává plat stejně, jako by byl v práci, pokud
  bude v karanténě a bude čerpat „nemocenskou“, nepracuje, dostane náhradu mzdy
  Provozní zaměstnanci v době karantény a distančního vzdělávání
 • pokud bude v karanténě provozní zaměstnanec, nepracuje, bude čerpat náhradu mzdy “nemoc.“/
 • pokud bude pracoviště MŠ Pod Lipou, Hořice uzavřeno v důsledku krizových nebo mimořádných
  opatření a pracovník je zdráv, je možné tomuto zaměstnanci přidělit náhradní práci na jeho nebo i
  na jiném pracovišti téže školy
 • pokud by byla mateřská škola uzavřena z důvodu nařízení karantény, jde o překážku v práci za
  strany zaměstnavatele, zaměstnanec dostane náhradu mzdy v průměrné měsíční výši.
  Hodnocení distančního vzdělávání
 • dle § 184a školského zákona jsme povinni poskytnout dětem zpětnou vazbu v podobě hodnocení
  jejich práce při distančním vzdělávání
 • hodnocení v tomto případě bude poskytováno: krátkou zprávou při zasílání přes e-mail školy, ústně
  při osobních návštěvách zákonného zástupce při vyzvedávání vzdělávacích materiálů a při návratu
  do MŠ – celkové hodnocení distančního vzdělávání

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dodržovat školní řád.

Tento školní řád vstupuje v účinnost dnem 1. 9. 2020
V Hořicích dne 31. 8. 2020