Směrnice úplaty

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

dle Školského zákona č.561/2004 a Vyhlášky č. 14/2005 a Vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

Čj.8

Úvodní ustanovení

Úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci a tvoří ji

základní částka nebo částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k  l. září příslušného kalendářního roku.

Výše úplaty

Výše základní částky úplaty se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy, náhrady platů, odvody aj. Základní částka se pro období od l. září do 31.srpna školního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole podle § 1 ve stejné výši.

Základní výše úplaty pro období od 1.9.2018 je stanovena na 400 Kč měsíčně

/i za dny nepřítomnosti dítěte v MŠ/.

Osvobození od úplaty po dobu jednoho roku jsou :

1. zákonní zástupci dětí v posledním ročníku MŠ / které se narodily do 31.8. příslušného roku – po dobu 12ti měsíců/ a děti s odkladem školní docházky /§123 odst. 2 Školský zákon/

2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek / je nutná písemná žádost a

potvrzení z Úřadu práce – odboru st. sociální podpory – jakoukoli změnu je rodič povinen neprodleně oznámit v MŠ/

3. fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

/je nutná písemná žádost a potvrzení z Úřadu práce – odboru st. sociální podpory/

4. zákon. zástupci dětí, které během prázdnin nedocházely ani jeden den do MŠ /platnost pouze v období prázdnin/

Snížení úplaty:

1. V případě přerušení provozu MŠ /červenec – srpen/ se úplata poměrně sníží. Zákonný zástupce si může požádat o umístění dítěte v jiné MŠ.

2. V případě ukončení docházky nebo přijetí v průběhu měsíce bude úplata snížena na polovinu.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná 14.dne následujícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne písemnou formou se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu, může ředitelka po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte /§ 35 zákona č. 561/2004 Sb./.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2017

V Hořicích dne 30.8.2017

ředitelka MŠ