ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

14.04.2021 19:33

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým doporučením MŠMT k organizaci zápisu se uskuteční

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit v období
 od
2. 5. – 16.5.2021 následujícími způsoby:

- do datové schránky školy,
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
- osobním předáním žádosti v MŠ v úterý 11. 5. 2021 v době od 9,00 - 16,00 hodin
Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku (tj. září 2021), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné .
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu , v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Hořice ( v příloze).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu,
2. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší),
3. Děti s trvalým pobytem v Hořicích podle věku od nejstarších po nejmladší,
4. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat.
Před vydáním rozhodnutí máte možnost se seznámit s podklady rozhodnutí nahlédnutím do spisu dne 18. 5. 2021 v době od
13,00 - 14,00 hodin.
V případě nedostatků nebo nesprávných údajů, bude žadatel vyzván k jejich odstranění, od té doby bude přijímací řízení
přerušeno. 
Při zaslání žádosti bude registrační číslo zasláno na emailovou adresu či datovou schránku zákonného zástupce.
V seznamu přijatých dětí budou uvedena tato čísla, zveřejněn bude na dveřích budovy MŠ a na webových stránkách MŠ do konce května.
 

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte

pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte /potvrzení od lékaře/
Kopie dokladu totožnosti zákonného zástupce s vyznačením trvalého bydliště

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být již potvrzená lékařem.
(Potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání)
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

Přílohy:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ POD LIPOU.doc (23 kB)
Obecne_zavazna_vyhlaska_mesta_Horice_č_3_2017.pdf (155,1 kB)