ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 12. 5. 2022

18.05.2022 09:11

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO V PÁTEK 27. 5. 2022


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se uskuteční

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku (tj. září 2022), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Hořice (v příloze).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Do speciálních tříd (MŠ Husova) se přijímají děti na základě doporučení příslušného poradenského zařízení.
 

Kritéria pro přijetí do MŠ:

 

             1. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
                 pobytu, v příslušném školském obvodu (podle věku od nejstarších po nejmladší),

            2. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola
                 spádová (podle věku od nejstarších po nejmlad

            3.  Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 31.12.2022, pro něž je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší),

            4. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které dosáhnou třetího roku věku do 31.12.2022, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od
                 nejstarších po nejmladší),

           5. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 

Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, si přinesou rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz a vyplněný dokument „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem. (Potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání)

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 20.6.2022 od 13.00 – 16.00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 20.6.2022 od 13.00 – 16.00 hodin.
PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:
1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŠ POD LIPOU.doc (40 kB)

vyhlaska_1_2017_skolske_obvody_MS.pdf (172,8 kB)