Vnitřní řád ŠJ

01.05.2022 09:02

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice

 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Pod Lipou

Čj.4

1/ Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí novelou č.272/2021Sb.vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, novelou č.165/2021Sb.vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech a jejich úhradě, hygienickými předpisy podle vyhlášky 137/2004Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. ŠJ neposkytuje dietní stravování.

 

2/ Provoz ŠJ MŠ

Provozní doba školní kuchyně-od 6,15   -     15,00   hodin

 vedoucí ŠJ + 2. kuchařka- p. Žabokrtská

                       1. kuchařka- p. Šubrtová     

                                          

Výdej přesnídávky: obě třídy-od 8.45 hod.

Výdej obědů:        1. třída - od 11.20 hod.

                              2. třída - od 11.50 hod.

Výdej odpolední svačiny: obě třídy od l4 hodin.

Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá, doplňování nápojů do tříd během celého dne.

 

3/ Výše stravného:                                        3-6leté                6-7leté*

                               děti MŠ – přesnídávka    8+2,- Kč              9+2,- Kč

                                               oběd                   18,- Kč               20,- Kč

                                              odpol. svačina   8+2,- Kč             8+2,- Kč

                                            celkem                  38,- Kč               41,- Kč

                               

                                * platí již od září pro děti, které dovrší 7 let během školního roku

                                   dospělí 35,- Kč

4/ Placení stravného

Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy 14. následujícího měsíce v její kanceláři od 6,15 do 16,15 hodin, a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ a v hotovosti nebo bankovním převodem na účet MŠ č. 1163808359/0800, jako variabilní symbol uvádějte měsíc a rok /např. 92022/ uskutečněné platby, doplňte jméno dítěte. Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítěti po předchozím upozornění ukončena docházka do MŠ, dle Školského zákona č.561/2004 Sb.

Na začátku září rodiče zaplatí zálohovou platbu, ostatní měsíce platí zpětně za odebranou stravu. K vyrovnání zálohové platby dochází při ukončení docházky do MŠ.

5/ Přihlášky ke stravování dítěte vyplní zákonný zástupce a odevzdá vedoucí ŠJ.

 

6/ Odhlásit mohou rodiče své dítě do l6,15.hodiny den předem, v pondělí do 7,00 hodin /zápisem do sešitu nebo telefonicky na čísle 493623047/. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, mohou si rodiče oběd odebrat do přinesených nádob od 11,00 - 11,20 hodin a to pouze 1. den nepřítomnosti dítěte, další dny nemá nárok na dotované stravné. Neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.

Pokud je přítomnost dítěte závazně nahlášena a dítě se do MŠ nedostaví, je za tento den účtováno stravné.

Rodiče mohou dětem odhlásit jednotlivá jídla – nutno zapsat do sešitu den předem /RS – ranní svačina, O – oběd, OS – odpolední svačina

Neodhlášenou svačinu si můžete vyzvednout v době výdeje – ve 14,00 hodin.

7/ Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen u vchodu do mateřské školy.

 

8/ Dotazy, změny a připomínky lze řešit ihned s p. vedoucí školní jídelny, případně s p. ředitelkou MŠ /telefon MŠ-493623047, e-mail – mspodlipou@horice.org/

                                                                                  

9/ Na chování dětí v jídelně dohlížejí pedagogové, starší děti se obsluhují samy, mladším dětem pomáháme. O úklid jídelny pečuje školnice.

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1.5.2022

 

 

Hořice 1. 5.2022   

 

 

Podpis ředitelky MŠ……………………….. 
podpis vedoucí ŠJ……………………………..