28.09.2016 00:00

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice

 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Pod Lipou

Čj.4

 

1/ Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.,o školním stravování,vyhláškou č. 84/2005Sb.,o nákladech a jejich úhradě, hygienickými předpisy podle vyhlášky 137/2004Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb.,zák. 852/2004Sb. o hygieně potravin,zák. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.ŠJ neposkytuje dietní stravování.

 

2/ Provoz ŠJ MŠ

Provozní doba školní kuchyně    od 6,30   -     15,00   hodin

 vedoucí ŠJ +  2. kuchařka p. Žabokrtská                                                                               
                        1.kuchařka p.  Šubrtová     

                                           

Výdej přesnídávky: obě třídy  od 8.45 hod.

Výdej obědů:          1. třída    od 11.30 hod.

                                2. třída    od 12.00 hod.

Výdej odpolední  svačiny:     obě třídy od l4 hodin.

Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá, doplňování nápojů do tříd během celého dne.

 

3/ Výše stravného:                                             3-6leté                        6-7leté*

                               děti MŠ – přesnídávka         7,- + 2,- Kč             8,- + 2,- Kč

                                                                           / 2,- Kč = pitný režim/

                                               oběd                            17,- Kč                    18,- Kč 

                                               odpol.svačina               6,- Kč                      7,- Kč

                                               celkem                        32,- Kč                   35,- Kč

                               

                                * platí již od září pro děti, které dovrší 7 let během školního roku

                                 dospělí  22,- Kč

4/ Placení stravného

Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy 14.následujícího měsíce  v její kanceláři od 6,30 do 16 hodin v hotovosti nebo bankovním převodem na účet MŠ č.1163808359/0800,jako variabilní symbol uvádějte měsíc a rok/např.92015/uskutečněné platby,doplňte jméno dítěte. Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného,bude dítěti po předchozím písemném upozornění ukončena docházka do MŠ,dle Školského zákona č.561/2004 Sb.

Na začátku září rodiče zaplatí zálohovou platbu,ostatní měsíce platí zpětně za odebranou stravu.K vyrovnání zálohové platby dochází v červnu ,kdy děti ukončují docházku do MŠ /odchod do ZŠ/.

 

5/ Přihlášky   ke stravování dítěte vyplní zákonný zástupce a odevzdá vedoucí ŠJ.

 

 

6/ Odhlásit  mohou rodiče své dítě do l6.hodiny den předem,v pondělí do 7,00 hodin /zápisem do sešitu nebo telefonicky na čísle 493623047/. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, mohou si rodiče oběd odebrat do přinesených nádob od 11,00 - 11,30 hodin a to  pouze 1.den nepřítomnosti dítěte,další dny nemá nárok na dotované stravnéNeodebraný oběd je strávníkovi účtován.Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.

Pokud je přítomnost dítěte závazně nahlášena a dítě se do MŠ nedostaví,je za tento den účtováno stravné.

Rodiče mohou dětem odhlásit jednotlivá jídla-nutno zapsat do sešitu den předem /RS –ranní svačina,O-oběd,OS-odpolední svačina/.Neodhlášenou svačinu si můžete vyzvednout v době výdeje.

 

7/ Jídelní lístek  na každý týden je vyvěšen u vchodu do mateřské školy.

 

 

8/ Dotazy,změny a připomínky  lze řešit  ihned s p.  vedoucí školní jídelny,   případně s p. ředitelkou MŠ /telefon MŠ-493623047,e-mail-mspodlipou@horice.org/

                                                                                  

9/ Na chování dětí v jídelně dohlížejí učitelky a školnice, starší děti se obsluhují samy, mladším dětem  pomáháme. O úklid jídelny pečuje školnice.

 

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1.9.2015 

 

 

 

 

Hořice 28.8.2015    

 

 

 

Podpis ředitelky MŠ………………………..  podpis vedoucí ŠJ……………………………..    


—————

Zpět